เที่ยวชมหอศิลป์ กรุงเทพฯ

เที่ยวชมหอศิลป์ กรุงเทพฯ

     หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อเหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานดีเด่นของจิตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์รวมผลงานของอาจารย์และศิลปินไทย ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมถึงผลงานที่เป็นต้นแบบภาพปักงานศิลปาชีพฯ     แต่เดิมหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานจิตรกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญสามารถสะท้อนทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลายของผู้คนในแต่ละยุคสมัย เปรียบเสมือนบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของสังคมเศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้น จึงสนับสนุนให้ศิลปินไทยมีโอกาสสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยจัดโครงการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗      แต่ต่อมาได้มอบโครงการนี้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้โปรดให้มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการที่ธนาคารกรุงเทพ และในครั้งนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินจำนวน ๗ ล้านบาท เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย แต่พระองค์ท่านกลับพระราชทานเงินจำนวนนี้ ใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานกิจกรรมดีเด่นของศิลปิน     หอศิลป์ฯ เป็นสถานที่ที่มีภูมิทัศน์งดงาม โอ่โถงทันสมัย มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๐๐ ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ชั้นเพื่อใช้จัดนิทรรศ การทั้งแบบถาวรและหมุนเวียน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง […]